Från Honduras intet nytt

Nyhetsbyråerna börjar nu uppfinna nyheter för att ha något att skriva om. Exempelvis skriver Associated Press att det uppstått en spricka i stödet för maktskiftet inom Honduras. Det visar sig dock inte stämma med verkligheten. En kandidat till höstens presidentval sa att han inte tyckte att det var rätt att sända Zelaya utomlands, och det tog AP som tecken på en spricka. Vad de då negligerar är att ingen, ingen, har försvarat det grundlagsbrottet som militären begick. Utom militären, då (se Myteriet i Honduras). Alltså en non-story.

Reuters skrev en analys av situationen, men där fanns ingenting som inte redan rapporterats på denna blogg. Exempelvis att Honduras hellre tar ett antal månader av internationell isolering än låter Zelaya komma tillbaka. De som framför allt står bakom denna linje är inte regeringen utan näringslivet. Att u-hjälp dragits in är inget som skrämmer. Om staten behöver pengar kan vi låna ut det till dem, säger Adolfo Facusse, ordförande i industriförbundet. De ser heller ingen risk för blockad, för erfarenheten hittills visar att en blockad iscensatt av grannländerna slog hårdare mot dem än mot Honduras.

En stor del av befolkningen i Honduras lever på självhushållsnivå, odling för egen konsumption. Landet är det tredje fattigaste i Nya Världen, och ett av de tio mest våldsutsatta i världen, med vanlig kriminalitet typ mord, kidnappningar, och rån. Privata livvakter blev vanligt för många år sedan. Samtidigt är landets polis väldigt svag. Det är denna svaghet som gör att militären måste anlitas för att kontrollera olagliga demonstrationer, och detta leder i sin tur till att omvärlden kan få den felaktiga bilden att det är militären som har kontrollen. Men det är alltså militärpolis helt enligt grundlagen vi ser på bilderna i pressen. Helt normala demokratiska förhållanden alltså.

Bekanta i landet säger att det är mest som vanligt, och alltså inte mycket att rapportera. Det som är värt att studera är istället Venezuela, Hugo Chávez, och TeleSURs roll som propagandamaskin i det som har hänt.

Zelaya: militären hade order att döda mig

Honduras avsatte president Manuel Zelaya hävdade idag i Mexico att militärerna som kom för att arrestera honom den 28 juni hade order att döda honom, inte arrestera honom.

“Generalstabschef Romeo Vásquez sa till mig: president, vi har fått instruktioner om att ni skulle elimineras vid ert infångande, mördad med andra ord”, sa Zelaya idag i Mexico City. Senare förklarade han emellertid att detta “samtal” med Vásquez skulle ha ägt rum den 29 juni, en dag efter att han sändes ut ur landet alltså, samt att ordväxlingen förmedlades av Nicaraguas militär.

Tidningen fortsätter i resten av artikeln att ogenerat beskriva samtalet som om det faktiskt ägt rum. Själv tar jag mig för pannan och frågar mig vem som är dummast.

Lösning möjlig i Honduras

Uppdatering 15:47 ET – Reuters rapporterar att ett nytt brev från USAs utrikesdepartement, skrivet igår men känt först idag, antyder en mjukare hållning från Obama. Brevet säger att USA inte stödjer en viss politiker, utan Honduras demokrati. Reuters skriver också att “Högsta Domstolen beordrade [Zelaya] arresterad och den honduranska kongressen godkände senare hans avsättande.” Även om det kan synas som en formuleringsdetalj så avslöjar detta ändå att vinden håller på att svänga till förmån för Honduras folkvalda kongress. Obamaadministrationen är utsatt för påtryckningar från republikanska senatorer som helhjärtat stödjer Honduras linje, och lägger hela skulden för det inträffade på Manuel Zelaya och Venezuelas president Hugo Chávez.

Ursprunglig text 13:51 ET – Enligt en uppgift på twitter, publicerad av Tegucigalpa-tidningen El Heraldo på deras websida, kommer Barack Obama att försöka övertala Manuel Zelaya att acceptera det senaste förslaget från Oscar Arias, dock med undantag för punkten att Zelaya skall bli återinsatt som president. Detta är den enda punkt som Honduras inte på villkors vis säger sig kunna acceptera, så om USA går med på att släppa den innebär det ett oerhört framsteg.

Om detta är riktigt så kan det bara vara en tidsfråga innan Honduras nya president blir internationellt erkänd. En kvarvarande komplikation är dock att flera av Honduras självständiga institutioner, till exemepel högsta domstolen, kan ha problem med att gå med på den amnesti som skulle krävas. Diskussioner pågår just nu om det är möjligt att bevilja amnesti innan någon blivit dömd, eller åtminstone formellt åtalad.

Originaltext: Acuerdo. El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, aseguró que el presidente de EE UU, Barack Obama, se encargará de convencer a Zelaya para que acepte el acuerdo de paz, pero que lo excluya de volver a la Presidencia. 07:35 -6.

Denna twittertext är också citerad i tidningens artikel här.

TeleSUR’s anti-Honduras propaganda exposed

This video I saw on CNN as it happened, although only from point 4 below. It took place in El Paraiso, when Zelaya was attempting to cross into Honduras at Las Manos. It was shot by TeleSUR, the international TV channel of Hugo Chávez in Venezuela. The video shows how Zelaya-supporters are pushed away by anti-riot forces. It was shown as an example of how the “repressive military” attacked the ‘unarmed” and “peaceful” demonstrators. But now the video has been analyzed by the newspaper La Prensa in San Pedro Sula, Honduras.

Since the video is in Spanish I will explain.
Observation nr 1: There are zelayistas hidden in the van. A person screams “they are shooting!”
Observation nr 2: There is a bullet hole in the windshield of the van, even though the riot forces are on the opposite side of the vehicle.
Observation nr 3: Note how a shot is fired from inside the van, from the floor in front of the seats.
Observation nr 4: The sympathizers with Zelaya now emerge from the van, and others appear to stand in firing position.
Observation nr 5: The person with a Zelaya hat also appears to be in firing position, and he is carrying a firearm.
Observation nr 6: When he ran one could hear the clinging of metal, and then laughter is heard.

Myself I couldn’t hear the sound of metal, but I did hear something that was not commented in the video: As they are running along the wall, a person asks the cameraman twice, “¿Te quedó bueno?” That is, he wanted to know if he had got a good scene, if it had turned out as planned, but didn’t realize that the camera was still running. Another indication that the whole event was staged for propaganda purposes.

After having seen the impression the video has had over the world, and how it was created, can one but laugh? As Abraham Lincoln said, “It is true that you may fool all of the people some of the time; you can even fool some of the people all of the time; but you can’t fool all of the people all of the time.”

This frame shows a bullet being fired through the windshield from inside the car
This frame shows a bullet being fired through the windshield from inside the car

It should be pointed out that almost all TV scenes that have been shown about riots in Honduras abroad are shot by TeleSUR, even most of what has been shown by CNN en Español. The reason is that the Zelaya supporters chase away all the others with threat of violence, leaving only TeleSUR with access to the events. This may well be a deliberate strategy, since both TeleSUR and the zelayistas ultimately take order from the same man, Hugo Chávez.

TeleSURs anti-Honduras propaganda avslöjad

Denna video såg jag på CNN när det hände, dock bara från nr 4 nedan. Det är från El Paraiso då Zelaya försökte gå över gränsen till Honduras vid Las Manos. Den filmades av TeleSUR, Hugo Chávez internationella TV-kanal. Den visar hur Zelaya-supporters blir bortdrivna av kravallstyrkor. Den visades som exempel på hur “militären” anföll de “obeväpnade” och “fredliga” sympatisörerna. Men nu har videon analyserats av dagstidningen La Prensa i San Pedro Sula, Honduras.

Eftersom videon är på spanska skall jag förklara.
Observation nr 1: I vanen finns gömda zelayistas. En person skriker “de skjuter”.
Observation nr 2: I vindrutan till vanen finns ett skotthål, fast kravallstyrkorna är på motsatt sida mot vindrutan.
Observation nr 3: Notera hur ett skott avfyras genom vindrutan inifrån, från golvet framför framstolarna.
Observation nr 4: Nu kommer sympatisörerna ut ur vanen, och andra verkar stå i skottposition.
Observation nr 5: Personen med zelayahatt på marken verkar också ligga i skjutposition, och han bär på ett vapen.
Observation nr 6: När han sprang kunde man höra metall klinga, kanske av ammunition i fickorna. Sedan hörs skratt.

Själv kunde jag inte höra något ljud av klingande metall, men däremot något som inte kommenteras i videon: När de springer längs muren frågar en person kameramannen “¿Te quedó bueno?” (“Blev det bra?”) ett par gånger. Han ville alltså veta om kameramannen hade fått en bra scen, om det blivit som de planerat, men förstod inte att kameran fortfarande gick. Ytterligare ett indicium på att alltihop var iscensatt för propagandans ändamål.

När man sett vilket intryck videon har gjort över världen, och vet hur falsk den var, kan man annat än skratta? Som Abraham Lincoln sa, “It is true that you may fool all of the people some of the time; you can even fool some of the people all of the time; but you can’t fool all of the people all of the time.”

Bilden visar hur någon skjuter inifrån genom vindrutan
Bilden visar hur någon skjuter inifrån genom vindrutan

Det skall påpekas att nästan alla TV-scener som visats om Honduras efter maktskiftet utanför landet är filmade av TeleSUR, även det mesta som visats av CNN en Español. Det beror på att reportrar från andra kanaler än TeleSUR jagas bort med våld av zelayisterna, varför endast TeleSUR har tillträde till händelserna. Detta kan mycket väl vara en medveten strategi, eftersom både TeleSUR och zelayisterna ytterst tar order från samme man, Hugo Chávez.