Guaymuras-överenskommelsen i sin helhet

För några minuter sedan kom den formella texten till Guaymuras-överenskommelsen mig tillhanda. Det finns också en sammanfattning (bägge på spanska förstås). Jag skall sammanfatta det viktigaste här:

 1. Samlingsregering. Tillträder senast den 5 november, med representanter för olika segment av det politiska och civila samhället.
 2. Konstituerande grundlagsförsamling. Ingenting får göras åt det hållet, vare sig direkt eller indirekt, explicit eller implicit, i gärning eller ord.
 3. Valet. Alla skall samarbeta för att hålla ett fredligt val med högt valdeltagande.
 4. Militär och polis. Militären skall stå till valmyndighetens förfogande månaden före valet enligt grundlagen.
 5. Verkställande makten. Detta avtal skall tillställas nationalkongressen senast 30 oktober (idag), och de ombeds fatta det avgörande beslutet om att återinsätta Zelaya, efter att ha inhämtat synpunkter från de övriga instanser de anser lämpligt, till exempel högsta domstolen.
 6. Verifieringskommission och sanningskommission. En verifieringskommission skall tillsättas senast den 2 november med uppgift att avgöra tvistemål om tolkningen av detta avtal, och tillse dess efterlevnad. En sanningskommission skall tillsättas det första halvåret 2010 för att utreda händelseförloppet som ledde till den konstitutionella krisen, och lämna rekommendationer om åtgärder för att undvika ett upprepande.
 7. Utrikesrelationer. Parterna ber respektfullt omvärlden att omedelbart häva alla sanktioner och liknande som har vidtagits mot Honduras.
 8. Tvister. Tolkningstvister tillställes verifieringskommissionen.
 9. Tidsplan. 30 okt undertecknande, överlämnande till kongressen. Den 2 nov tillsätts verifieringskommissionen. Senast 5 nov tillträder samlingsregeringen. Den 27 januari 2010 överlämnas makten till vinnaren av valet den 29 november. Första halvåret 2010 tillsätts sanningskommissionen.
 10. Slutdeklaration.
 11. Tack.
 12. Ikraftträdande. Mellan parterna träder avtalet i kraft vid sitt undertecknande. Formellt träder det i kraft vid en officiell akt den 2 november.

Undertecknat av representanter för den avsatte presidenten Zelaya, och interimspresidenten Micheletti.

Media: DN, SvD.

Status 2010-01-10: 1. En samlingsregering bildades men Zelaya bojkottade den. 2. Den så kallade resistencian fortsätter att verka för en konstituerande grundlagsförsamling och revolution. 3. Zelaya och “resistencian” motarbetade det ordinarie valet 2009. 4. Militär och polis ställdes under valnämndens befäl. 5. Kongressen tog upp frågan och beslutade ratificera sitt tidigare beslut. 6. En verifieringskommission tillsattes, medan tillsättandet av sanningskommissionen är aktuellt först efter presidentskiftet den 27 januari 2010. 7. Zelaya har inte fullgjort sitt åtagande och omvärlden har, med få undantag, heller inte respekterat överenskommelsen. 8. Zelaya har ensidigt förklarat avtalet brutet utan att tillställa verifieringskommissionen tolkningstvisten. 9. Hittills har tidsplanen hållts av regeringssidan. Det kan vara värt att notera att det framgår att överlämnandet av presidentposten skall ske den 27 januari, varför USAs krav i förra veckan att Micheletti avgår i förtid strider inte bara mot Honduras grundlag utan också mot denna överenskommelse som de själva pressade igenom.

Sveriges och EUs reaktion på Honduras klingar falskt

Efter att Honduras fd och interimspresidenter har träffat en överenskommelse som bland annat innebär att den fd presidenten upphör att kräva att omvärlden isolerar Honduras, så reagerar Sverige och EU mycket tamt. Medan USA omedelbart (dvs efter helgen) kommer att se till att Honduras konsulat kan börja fungera igen, nämns ingenting konkret i det svenska ordförandeskapets uttalande.

I förkortad översättning sägs att man välkomnar överenskommelsen mellan Zelaya och Micheletti, och att avtalet kommer att bana väg för “återetablering” av demokrati och “respekt för grundlagen”, inklusive presidentvalen den 29 november.

Som bekant har Zelaya uppmanat hela världen att motarbeta valen med alla till buds stående medel, men i detta avtal har han lovat att upphöra med detta sabotage av valen. Däremot förväntar sig inte någon i Honduras att den så kallade “motståndsrörelsen” skall sluta med sina sabotage. Det rör sig om en vänstergrupp med revolutionära ambitioner som har organiserat sig sedan långt innan Zelaya blev president, men som fick luft under vingarna när hela världen började utmåla dem som någon sorts försvarare av demokratin.

Uttalandet avslutas med till intet förpliktigande plattityder: “Ordförandeskapet upprepar vikten av demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter i Latinamerika och annorstädes.”

Med tanke på hur .f.an:skapet har underminerat demokratin i Honduras genom sitt agerande, och att den som i handling och inte bara i ord har försvarat demokratin är Honduras interimspresident Roberto Micheletti, så klingar orden från ankdammen Stockholm alldeles osedvanligt falskt idag.

Avtal undertecknat i Honduras: Krisen över!

Uppdatering 13:15 ET: Jag har nu pratat med presstalesmannen för president Micheletti för att få klarhet på vissa punkter. Zelaya hade ännu inte undertecknat överenskommelsen för en kvart sedan, de väntade just på att förhandlarna skulle komma ut från ett möte.

Micheletti-regeringen är mycket nöjd med att överenskommelsen är klar, fastän det var de som gjorde den avgörande eftergiften igår kväll. La Gringa skrev på sin Blogicito att det förekom starka påtryckningar från USAs vice utrikesminister Shannon mot Micheletti. Detta tillbakavisas dock bestämt av den senares presstalesman. Tvärtom skulle Shannon ha varit mycket artig, och till och med ambassadör Hugo Llorens skulle ha använt den diplomatiska titeln som tillkommer en statschef då han tilltalade Micheletti. Detta fäste den senare stort avseende vid, och det kan ha fått honom att våga ta steget att överlåta åt kongressen att besluta om Zelayas eventuella återinsättande.

Ursprunglig text 11:38 ET: I natt undertecknade delegationerna för Micheletti och Zelaya en överenskommelse i den så kallade Guaymuras-dialogen. Avtalet innehåller följande punkter, vilka lästes upp av fd ordföranden i högsta domstolen, Vilma Morales:

 1. Tillsättandet av en samlingsregering.
 2. Ingen politisk amnesti skall ges, men åtal skall skjutas upp tills vidare.
 3. Ingen konstituerande grundlagsförsamling får hållas, och de paragrafer som är oföränderliga skall så förbli.
 4. Fullt stöd för den pågående valprocessen och maktskiftet därefter.
 5. Kommandot över militären överförs till valmyndigheten.
 6. En kommission tillsätts vars uppgift det är att verifiera efterlevnaden av detta avtal.
 7. En sanningskommission skapas för att utreda händelseförloppet före, under och efter händelserna den 28 juni 2009.
 8. Avtalsparterna är eniga om att be det internationella samfundet att normalisera relationerna med Honduras.
 9. Parterna är eniga om att stödja ett förslag som leder till en omröstning i nationalkongressen, baserat på ett dessförinnan utfärdat utlåtande från högsta domstolen, om att återinsätta den exekutiva statsmakten från före den 28 juni i sin helhet.

Den sista punkten är alltså den om Zelayas återinsättande. Avtalen innebär således att högsta domstolen först ger sin syn på saken, varefter kongressen röstar om Zelaya och hela hans regering skall återinsättas eller ej.

Rent formellt så kan naturligtvis ingen i denna dialog tala om för högsta domstolen eller kongressen vad de skall göra, så detta är bara rådgivande för de statsmakterna. Med tanke på att bägge var med på att avsätta Zelaya så är det inte mycket som talar för att han kommer att återinsättas, i all synnerhet inte som hans mandatperiod ändå sjunger på absolut sista versen. Enligt grundlagen skulle han redan ha fått ge upp en av rollerna, nämligen den som ÖB (vilket återspeglas i punkt 5, en redundant punkt eftersom det är givet av grundlagen).

Avtalet kommer att leda till att omvärlden normaliserar förbindelserna med Honduras, för det finns nu absolut ingenting kvar som motiverar en tuff inställning. Skulle något land hålla inne erkännandet så betyder det bara att det landet ställer sig helt utanför normala demokratiska principer.

Medan Zelayas delegat Carlos Eduardo Reina sa att “Zelayas återinsättande är omedelbart förestående” så sa Michelettis förhandlare Aruro Corrales att de hade gått med på Zelayasidans krav att kongressen och inte domstolen skulle avgöra frågan för att få ett slut på krisen.

Därmed är krisen över, under förutsättning att Zelayas anhängare inte bryter med honom och fortsätter den revolutionära kampen på egen hand.

En faktor som kan ha fått Micheletti att backa är de tre mord på kort tid som drabbat hans familj och närstående, och som påstås vara politiska. Vanligtvis välunderrättade källor, som det brukar heta, försäkrar dock eder rapportör att demokratianhängare kan fortsätta sova lugnt, och folket kan fortsätta lita på sina valda representanter.

Media: DN, SvD. Den senare tidningen lär dock få anledning äta upp sin rubrik inom kort.

Turism

Det finns mycket fina turistmål i Honduras, inklusive korallrevsdykning på Bay Islands (Roatán, Útila), mayastaden Copán, och ekoturism i världens näst största orörda regnskog i östra Honduras. Men turismen har dalat katastrofalt till följd av USAs och andra länders resevarningar. Själv tror jag mer på vänner i landet som säger att det inte finns någon anledning att hålla sig borta, så härom dagen köpte jag en biljett dit till mycket fördelaktigt pris. Jag skall försöka hålla bloggen uppdaterad då jag är i Honduras, så om du tittar in då och då får du se hur det lyckas.

Dokument från president Roberto Micheletti

Här finns en kopia av president Michelettis tal, och ett uttalande från förhandlingsdelegationen, på spanska.