Mitt kompromissförslag för Honduras

Mitt egen blygsamma, och av ingen sanktionerade förslag till kompromislösning, utgår från en delvis annan syn än president Arias. Min utgångspunkt är inte en kompromiss mellan två pretendenter till presidentposten, utan vad som är bäst för folket. Det handlar inte om Zelaya och Micheletti, det handlar om Honduras. Mitt förslag har bara 3 punkter:

1. Presidentämbetet delas upp i sina tre beståndsdelar, varvid Zelaya tar rollen som statschef utan rätt att blanda sig i politiken (motsvarande vår kung), Micheletti tar rollen som regeringchef (motsvarande vår statsminister), och någon annan tar rollen som ÖB.

2. Ett system av “public hearings” inrättas efter nordamerikansk modell så att de grupper som stödjer Zelaya kan komma till tals i den politiska debatten, och bland det som tas upp är frågan om förändringar av grundlagen (på lagligt sätt).

3. En juridisk kommision eller domstol inrättas för att utröna om brott begåtts, typ sanningskommission, men amnesti beviljas för alla som öppet redovisar sina handlingar.

Punkt 1 syftar till att tillfredsställa både FNs krav och grundlagens krav genom att dela på rollerna på ett sätt som ger alla sidor det de mest värderar. Punkt 2 försöker öka demokratin, och punkt 3 syftar till att öka förtroendet för lagen. Genom att stärka rättsstaten och demokratin kan landets fattigdom bättre bekämpas, och landet kan komma ur krisen starkare och bättre berett att möta framtida problem.

3 thoughts on “Mitt kompromissförslag för Honduras”

  1. Har nu insett att punkt 1 inte är acceptabel, eftersom den skulle sätta ett prejudikat att en tyrann kan bli kvar på “tronen” som “kung”. Nej, det är totalt oacceptabelt ur demokratisk synpunkt att Zelaya återkommer.
    De andra två punkterna verkar ha plockats upp i detta förslag: http://blog.erlingsson.com/?p=316

Comments are closed.