The San José – Guaymuras agreement

Full text in Spanish: Acuerdo.
Summary in Spanish: Resumen.
Summary in Swedish:

 1. Samlingsregering. Tillträder senast den 5 november, med representanter för olika segment av det politiska och civila samhället.
 2. Konstituerande grundlagsförsamling. Ingenting får göras åt det hållet, vare sig direkt eller indirekt, explicit eller implicit, i gärning eller ord.
 3. Valet. Alla skall samarbeta för att hålla ett fredligt val med högt valdeltagande.
 4. Militär och polis. Militären skall stå till valmyndighetens förfogande månaden före valet enligt grundlagen.
 5. Verkställande makten. Detta avtal skall tillställas nationalkongressen senast 30 oktober (idag), och de ombeds fatta det avgörande beslutet om att återinsätta Zelaya, efter att ha inhämtat synpunkter från de övriga instanser de anser lämpligt, till exempel högsta domstolen.
 6. Verifieringskommission och sanningskommission. En verifieringskommission skall tillsättas senast den 2 november med uppgift att avgöra tvistemål om tolkningen av detta avtal, och tillse dess efterlevnad. En sanningskommission skall tillsättas det första halvåret 2010 för att utreda händelseförloppet som ledde till den konstitutionella krisen, och lämna rekommendationer om åtgärder för att undvika ett upprepande.
 7. Utrikesrelationer. Parterna ber respektfullt omvärlden att omedelbart häva alla sanktioner och liknande som har vidtagits mot Honduras.
 8. Tvister. Tolkningstvister tillställes verifieringskommissionen.
 9. Tidsplan. 30 okt undertecknande, överlämnande till kongressen. Den 2 nov tillsätts verifieringskommissionen. Senast 5 nov tillträder samlingsregeringen. Den 27 januari 2010 överlämnas makten till vinnaren av valet den 29 november. Första halvåret 2010 tillsätts sanningskommissionen.
 10. Slutdeklaration.
 11. Tack.
 12. Ikraftträdande. Mellan parterna träder avtalet i kraft vid sitt undertecknande. Formellt träder det i kraft vid en officiell akt den 2 november.

Undertecknat av representanter för den avsatte presidenten Zelaya, och interimspresidenten Micheletti.

Leave a Reply

Ulf Erlingsson