Category Archives: Honduras

Related to Honduras

Varför kastades Zelaya ut ur Honduras?

Det som hände morgonen den 28 juni kom inte som en blixt från en klar himmel. Själv hade jag vetat om att Zelaya skulle komma att avsättas sedan kvällen den 25 juni, även om jag inte fått höra detaljerna eftersom vi talade på en öppen telefonledning. Naturligtvis förstod jag att militären skulle användas, eftersom i Honduras militärpolisen är deras motsvarighet till vår kravallpolis och specialstyrkor. Att arrestera Zelaya skulle kräva vapenmakt eftersom han omgavs av personliga livvakter som inte stod under polisens befäl.

Nu när alla legala dokument sedan länge funnits tillgängliga så vet hela världen att detta inte var en kupp, därför att Zelaya inte längre var president då han arresterades och flögs till Costa Rica. Frågan är dock varför han flögs till Costa Rica istället för att sättas i buren. Att utvisa en medborgare ur ett land strider både mot folkrätten och mot Honduras grundlag.

Det har förekommit motsägelsefulla uppgifter om detta. Högsta Domstolen har påstått att de beordrade militären, men en närmare läsning av deras dokument visar att de inte beordrade dem att sända honom ur landet. Försvarets högste juridiskt ansvarige har hävdat att militären själva tog det beslutet under natten, då operationen var igång. Motivet skulle vara att förhindra ett blodbad. De visste nämligen, enligt honom (se “Myteriet i Honduras” nedan), att det fanns många beväpnade utländska infiltratörer i landet, redo att hetsa upp en folkmobb i akt och mening att skapa martyrer genom att storma den militärförläggning eller häkte där den före detta presidenten hölls. Militären tog på sig det fulla ansvaret för beslutet och sade sig vara beredda att ta det straff de dömdes till.

Ingen av de versionerna är dock helt korrekt, efter vad jag nu fått höra. Då Högsta Domstolen dömde att presidenten hade brutit mot §239 andra stycket och därför omedelbart upphört att vara president, så beordrade de militären att arrestera Zelaya och sätta honom i häkte. Tidigare har jag fått höra att den amerikanska ambassadören informerades, så att USA skulle vara medveten om vem som var statschef i landet. Istället för att bara notera faktum så påstås denne ha varnat Zelaya, som i sin tur förvarnade alla supportrar och utländska makter som stödde honom. Om detta står i pressen, och Zelaya kallade det en “teknisk statskupp”. Vad jag förstår utfärdade han eller någon nära honom instruktioner om att en pöbel skulle frita honom med våld om han ändå arresterades. I det läget sköts arresteringen upp, och man vart tvungen att ändra planen till att förpassa Zelaya ut ur riket för att undvika ett blodbad. Den som förvarnade Zelaya om att han skulle komma att bli arresterad, vem det nu var (det kan också ha varit en honduransk femtekolonnare), är alltså den som skall bära hundhuvudet här.

Att han kastades ut i pyjamas [rättelse: detta är en lögn påhittad av Zelaya, bildbevis har lagts fram av militären i domstol] hade rimligtvis att göra med skyndsamheten som krävdes, eftersom hans anhängare fanns där och började kalla på förstärkningar. Likaså förklarar detta varför media stängdes ner, även utländska, och strömmen: Man var tvungen att stänga ner alla kommunikationsmöjligheter som de kunde använda för att mobilisera ett uppbåd – och detta inkluderade utländska media eftersom främmande makt med kontroll över media var inblandad. Beslutet var beklagligt men riktigt, och även om det fick händelsen att framstå som en klassisk militärkupp så vinner sanningen gradvis terräng. Det viktigaste för Honduras demokratiska institutioner var att ingen skulle dö eller skadas, och ingen dog heller (förrän Zelaya försökte ta sig tillbaka). Efteråt har många av de utländska infiltratörerna arresterats.

Det var alltså inte militären som tog beslutet, utan hela statsapparaten, trots att det var olagligt, men det gjordes för att rädda nationen. Militären fick bara ta på sig ansvaret, i nationens tjänst. De verkliga skurkarna i detta är naturligtvis de främmande stater som sänt in beväpnade infiltratörer, och som i tid och otid hotar Honduras med militärt våld.

Recenta svenska tidningsartiklar om Honduras: “Zelaya får inte makten tillbaka” (SvD), “Zelaya får inte makten tillbaka” (DN).

Bra artikel i Brännpunkt om Honduras

I Svenska Dagbladet finns det en debattartikel som tar upp det som hände i Honduras som omvärlden har uppmärksammat, nämligen avsättandet och utvisandet av presidenten. När den allamänna debatten nu har kommit så långt kan det vara dags att ta nästa steg, och fundera över den reella bakgrunden, nämligen det hot mot Honduras frihet och demokrati från framför attl Venezuela som ligger bakom intrigerna. Venezuela har vidtagit åtgärder som strider mot folkrätten gentemot Honduras. Infiltratörer har sänts in. Presidenten i Honduras sade sig agera i de fattigas intressen, men i realiteten skodde han sig själv, och mycket tyder på att han förrådde sitt land för pengar.

Hur länge dröjer det innan FNs generalförsamling tar tillbaka sitt fördömande av Honduras påstådda “militärkupp”, och istället gratulerar den unga demokratin till att ha försvarat sin suveränitet, och fördömer Venezuela för sin krigiska inblandning i Honduras inre angelägenheter? Och hur länge dröjer det innan de demokratiska krafterna i Sverige och USA kraftigt fördömer alla som ställer sig på Venezuelas sida då landet förordar krig och våld?

Video förklarar händelserna i Honduras

2009-07-12 14:00 ET – Det finns nu en enkel och lättfattlig redogöresle för vad som hände och varför i form av en video (på engelska) på YouTube. Samtidigt kan tilläggas att det varit lite trögt med att få ut information, och en del delvis motsägelsefulla uppgifter har framkommit. Vad som står i tidigare blogginlägg är en presentation av vad jag fått reda på i kronologisk ordning, men det ger inte en fullständig beskrivning av alla detaljer. Som alltid måste man också ha i åtanke att säkerhetstjänster inte gärna vill avslöja allt de vet eftersom det skulle avslöja deras förmåga och metoder. Men en detalj jag vill framhålla som videon utelämnar är att Zelaya var en femtekolonnare för Venezuela. Honduras var utsatt för subversiv verksamhet från annan stat. Zelaya och hans associerade verkar också ha försnillat mångmiljonbelopp från det allmäna. Inget av detta var dock orsaken till att han avsattes, utan det skedde enligt grundlagens paragraf 239, just som videon beskriver.

Kommunistpropaganda i Svenskan

2009-07-11 14:10 ET – Idag skrev Svenska Dagbladet att “i Honduras tycks interimsregeringen ha stöd av en stor del av befolkningen, främst från privilegierade grupper.” Låt oss kvantifiera detta lite. Hela 70% av befolkningen sägs leva under fattigdomsstrecket. Av de 30% som är över fattigdomsstrecket så är den absoluta majoriteten medelklass och löneanställda, knappast vad vi i Sverige menar med “priviligierad”. Jämför detta med stödet för regeringen. Endast 28% av befolkningen vill ha Zelaya tillbaka, enligt en opinionsundersökning härom dagen, medan hela 42% var för hans avsättande.

Om vi använder den senare siffran och antar att alla icke-fattiga är i den gruppen, så betyder det att minst 12% av befolkningen både är under fattigdomsstrecket och är för regeringen. Det vore alltså mera korrekt att skriva att stödet för regeringen går över alla samhällsklasser. Svenskans formulering är klart tendentiös, och kan ses som ett exempel på hur Chavez propaganda lyckats filtrera ända in i högertidningar i Europa. Det är viktigt för Sveriges psykologiska försvar att lära av denna läxa, och för folket att minnas att sanningen är krigets första offer.

Yttrandefrihet är inte bara en lagparagraf. Det är en princip, principen att lag kan inte råda om folk inte kan försvara sig, och folk kan inte försvara sig om inte domarna lyssnar. Det är en väsentlig fråga för demokratin och folkrätten att lyssna på Honduras demokratiskt valda regim, istället för att blint följa krigshetsaren i Caracas som världen gjort alltför många dagar nu. Det är skamligt.

Sanningen börjar nå utanför Honduras gränser

På morgonen den 28 juni utropade media över hela världen att en militärkupp hade ägt rum i Honduras. Det var bara i Honduras självt som man sa att “detta är ingen militärkupp, detta är ett utbyte av president i enlighet med vår grundlag.” Det har nu gått nästan två veckor. En stor del av denna tid har internationella organisationer som OAS, och andra länder, vägrat att lyssna på Tegucigalpa. Men nu när samtalen i Costa Rica har kommit igång, så har äntligen versionen från Honduras kongress och högsta domstol fått gehör. Till exempel i Los Angeles Times.

Det var ingen kupp.

President Zelaya var inte längre president då han flögs ut ur landet. Han var redan avsatt för brott mot grundlagen. Högsta Domstolen hade gett militären order att arrestera honom. Militären bröt sig in i presidentens hus på högsta domstolens direkta order.

Däremot agerade militären egenmäktigt då de sände Zelaya utomlands. De gjorde detta lagbrott med vett och vilje, för de visste att om de höll honom på militärförläggningen så skulle den bli stormad (inklusive av beväpnade ligister som Chavez hade sänt till Honduras, och vilka sedermera arresterades). Eftersom militärförläggningen inte är byggd som en fästning skulle de bli tvungna att skjuta skarpt mot landsmän för att stoppa pöbeln. Detta skulle ha blivit ett djup sår i landet. Därför sände de honom utomlands. De väntar nu på de rättsliga efterverknignarna av detta brott som de begick med vett och vilje för att rädda landet (se “Myteriet i Honduras“).

Zelaya vägrade lyda Högsta Domstolen

Dagen innan han kastades ut ur Honduras tackade Zelaya själv “alla länder” i OAS, inklusive USA alltså, för att ha förhindrat en “teknisk statskupp” av “parlamentet, högsta domstolen och medlemmar av militären”. Detta kan nu tolkas till hans nackdel, för det avslöjar att statsmakten i Honduras försökte att skilja honom från makten på fredlig väg, och att det var först när han satte sig över de två andra jämbördiga statsmakterna som han blev utkastad med våld – i en akt av myteri, inte en statskupp (se tidigare blogginlägg “Myteriet i Honduras”).

Det förefaller klart att i första hand försökte de demokratiska institutionerna i Honduras få presidenten att avgå frivilligt, men då han vägrade så blev de tvungna att gå igenom en rättslig process. Militären tog i det läget lagen i egna händer med känt resultat.

USA inte inblandat

Många på vänsterkanten vill försöka få det till att USA var inblandat i det som till en början liknande en militärkupp i Honduras, men vilket senare visat sig vara ett myteri (se nedan) konsekvenserna av vilket den folkvalda kongressen blev tvungna att försöka hantera bäst de kunde. Från källor som var närvarande har jag hört att folk i Honduras pratade med USAs ambassadör dagarna före myteriet, om hur USA skulle ställa sig till att tvinga Zelaya att avgå, men till deras förtret vägrade USA spela med. Det är alltså fullständigt galet, att som Flamman gör, påstå att USA stod bakom regimskiftet. Det var precis tvärtom. Med kännedom om denna händelse kan det vara lättare att förstå hur de kunde visa upp en förfalskad avskedansökan från Zelaya. Det brevet bör rimligen ha författats inför mötet med den amerikanske ambassadören, och sedan ha plockats fram i den panikartade stämning som rådde omedelbart efter myteriet bland alla politiska aktörer i Honduras som försökte rädda landets ekonomi från kollaps.

Honduras först att sätta P för Chávez planer

Bilden av vad som hände skiljer sig som natt och dag mellan Honduras och omvärlden. Skillnaden i uppfattning verkar hänga ihop med bilden av Venezuela och Hugo Chávez.

Även om Honduras är kraftigt beroende av olja (80% av elströmmen genereras med olja så landets ekonomi står och faller med oljepriserna), och trots att Chávez sålde olja billigt till dem, så uppväger inte detta den indignation de känner över det sätt på vilket Chávez förödmjukade dem vid sitt besök. Men bakom ekonomi och känslor finns det en tredje faktor, nämligen åsikten att Hugo Chávez står för kommunism liknande den på Kuba, något majoriteten inte vill ha.

Detta är vad som ligger bakom nedanstående plakat vid en demonstration för det som omvärlden kallat en “kupp”.

Texten lyder i översättning 'Honduras exempel för världen. Vi har varken olja eller dollar men vi har ägg' (dvs testiklar, i betydelsen mod och djärvhet).

För att få en idé om vad Chávez står för kan man läsa en artikel i Flamman, i vilken sägs ‘Chávez slagord om ”socialism i 21:a århundradet” börjar på många sätt få ett innehåll som påminner om förra seklets socialistiska försök.’ Den ekonomi som målas upp är en som är identisk med den på Kuba, med allting socialiserat utom vissa småföretag likt korvkiosker och daghem. Eftersom Flamman är en tidning på yttersta vänsterkanten så måste man ta deras artikel på allvar, då den är skriven i sympati med Chávez.

För övrigt kan meddelas att USA börjar mjukna i sin inställning till Honduras. Honduras är USAs hållpunkt i Centralamerika för kampen mot narkotikan. Frågan har väckts att man inte gärna kan ha en amerikansk flygbas i landet om amerikanerna inte erkänner landets regering. En delegation affärsmän från Honduras till Washington lyckades igår få till stånd en normalisering i de ekonomiska relationerna. Orsak-verkan? Vem vet. Men en sidoiakttagelse ur “imperiets” perspektiv är att dess över sjuhundra militärbaser runt världen inte bara projicerar styrka, utan också projicerar sårbarhet.

Chavez bakom skottlossningen i Honduras

2009-07-08 12:00 ET, senaste uppdaterad 16:35 – Oroligheterna i Honduras som ledde till det första dödsfallet i söndags då Zelaya försökte landa var planerade av Hugo Chavez. Det skriver tidningen El Heraldo i Honduras, och baserar sig på vad som Venezuelas president hade glömt sudda ut på sin vita tavla innan han bjöd in journalister att fotografera hur han följde Zelayas flygning på TV (se bild).

På tavlan står det “051345JUL09 Enjambre de abejas africanas, Tribuna Presidencial, heridos por picadas y desesperación de las personas”. Fast sista ordet är bara ett P., så det kan syfta på antingen personas eller población, men innebörden blir densamma.

Det är först militär kod för datum och tid (i ISO, 20090705 13:45). Det var just den tidpunkt då folket bröt igenom militärens avspärrning och tog sig ända fram till flygplatsen. Sen står det “grupper av afrikanska bin”, vilket syftar på en folkmobb, speciellt då den angriper ordningsmakten. Det mest graverande är dock “sårade genom stick och att människorna blir desperata”. Detta i kombination med Zelayas uppmaning från flygplanet, just då fotot ovan togs, till folket att anfalla militären och ta sig in på flygplatsen för att rensa landningsbanan, är en klar indikation på att Chavez och Zelaya agerade tillsammans i akt och mening att skapa kaos, att få fram en martyr.

“Tribuna” betyder just en pulpit, en upphöjd plats varifrån man kan tilltala allmänheten – just det Zelaya gjorde vid den tidpunkt då bilden togs (se text på TVn: “Voz Manuel Zelaya – en vivo”, alltså, ‘Manuel Zelayas röst live’). Hela koden stämmer precis med vad som skedde, och det var som bekant ett venezolanskt flygplan (som för övrigt kränkte honduranskt luftrum).

En tonåring dog, enligt uppgift från myndigheterna skjuten i nacken. Samtidigt använde militären gummikulor, enligt uppgift. Bilden som tonar fram är därför att Zelaya tar order från Chavez för att destabilisera sitt eget land, utan att bry sig om att folk dör – tvärtom, det verkar ha varit själva syftet.

Samma artikel finns i La Prensa, med en bild i högre upplösning.

Fotnot: Detta visar att DNs rapportering (se nedan) verkligen var godtrogen, och att de föll för Chavez propaganda. Skäms!

ENGLISH SUMMARY: While Zelaya was talking to people encouraging them to attack the airport Sunday (see TV text), the text on Chávez’ whiteboard read in translation “5 July 2009, 1:45 PM, swarms of african bees, presidential pulpit, wounded through stings and desperation among the people.” Swarms of african bees is military code for gangs of thugs. In other stories it has been reported how the “demonstrators” were paid before and after the event. The time on the whiteboard matches the time of the attack and the events on the live TV. The plane was Venezuelan. It is obvious that the goal was to create martyrs.

Tonen i rapporteringen börjar nu ändras

Idag på morgonen visade CNN en Español upp kopior av dokument de hade fått igår – samma dokument som jag la ut nedan under “Officiella dokument från Honduras” – och började faktiskt ändra sin ton. I inslaget nämdes också att Oscar Arias gått med på att medla; Jesus Canahuati intervjuades och sa att omvärlden nog inte hade lyssnat på Honduras för det är faktiskt ett ganska öppet samhälle, inte som vissa andra; och Zelaya sa att det var inte tal om att förhandla utan han skulle tillbaka och slutföra sin period. CNNs reporter avslutade med att säga att nu kommer förhandlingar att börja, inte för att återinsätta Zelaya, utan för att hitta en lösning på krisen. Det var en tydlig markering som jag ser det att de inte längre tar parti för att återinsätta Zelaya, vilket de har gett intryck av att göra hittills.

CNN en Español är jämte Univision den kanske viktigaste internationella nyhetskanalen i Latinamerika. Univision har redan från början haft en rapportering som varit mera förstående för Honduras demokratiska institutioner, enligt hur honduranerna har uppfattat det.