Category Archives: Political crisis 2009

Related to the deposing of Zelaya and the interim government

Betalda av FARC för att demonstrera för Zelaya

Uppdatering 21:15 ET – La Prensa rapporterar att det står helt klart att pengarna kom från FARC, gerillan i Colombia. Uppgifterna som avslöjar dessa pengars ursprung, och de svenska pansarskottens ursprung, kommer från en dator som erövrades från gerillan. Pengarna har använts för att transportera folk till gränsen mot Nicaragua, där Honduras har upprätthållt ett utegångsförbud sen fredag middag för att förebygga oroligheter.

Samtidigt rapporteras att allt fler grupper i Nicaragua vill att Zelaya skall ge sig därifrån eftersom det stoppar handeln längs en av de viktigaste transportvägarna i Centralamerika, speciellt viktig för Nicaragua eftersom det landet saknar hamn på Atlantsidan och är beroende av Puerto Cortéz i Honduras.

Ursprunglig text 16:00 ET – El Heraldo skriver idag om en anteckningsbok med uppgifter om utbetalningar till ledare för olika organisationer i Honduras, för att delta i demonstrationer för återinsättandet av Manuel Zelaya som president. Boken påträffades i en bil tillhörande sonen till Honduras FN-ambassadör. Den senare har fått visumet indraget för misstänkt terroristaktivitet. Ungefär hundrafemtio tusen dollar skall ha förts in i landet för ändamålet. De var avsedda för organisationer som organiserar arbetare i industri och jordbruk.

Summor som har betalats ut till ledare för olika organisationer, i US dollar, daterat den 24 juli 2009.

Motförslag från Honduras interimspresident: Sanningskommission

Nuestro País i Costa Rica och Chávez TV-kanal Telesur i Venezuela rapporterar att Honduras interimsregering, vilken de kallar “kuppmakarna”, har presenterat ett motförslag till medlaren Oscar Arias i Costa Rica idag.

Dessa är de sju punkterna, vilka knyter an till de 7 i Oscar Arias förslag, fast punkt 4 motsvarar punkt 3 i mitt blygsamma förslag:
1. El retorno del peticionario señor José Manuel Zelaya Rosales con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial.
2. El afianzamiento del orden democrático y el respeto a la separación de poderes, para lo cual se conformaría un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, mérito, idoneidad y ética que defienda la soberanía nacional y combate al narcotráfico.
3. La garantía de la vigencia efectiva del estado de Derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando igualmente el respeto a la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial. Consecuentes con lo anterior deben preservarse la integridad de los fondos públicos y devolverse aquellos que hubieren sido sustraídos y utilizados ilegalmente. Con ese mismo propósito debe respetarse el presupuesto nacional aprobado por el congreso nacional recientemente.
4. La Constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional identifique todos los actos hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28 de junio esa fecha y con posterioridad a la misma.
5. La posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que dispongan el Tribunal Supremo Electoral y en consulta con los candidatos presidenciales.
6. a puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral cuatro meses antes de las elecciones para efectos de garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional conforme a la Constitución de la república de Honduras y la ley electoral y de las organizaciones políticas.
7. La integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periódicamente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”

Punkterna innebär i sammandrag:
1. Zelaya återvänder och får garantier att han kan försvara sig inför domstol.
2. En samlingregering bildas.
3. Garanti för rättsstaten och fördömande av korruption och ansvarsfrihet, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen. Vidare måste allmänna medel som använts olagligt återställas, och statens budget måste respekteras..
4. En sanningskommission tillsätts för att det honduranska folket och det internationella samfundet kan få klarhet i de uppenbara och notoriska ageranden som ledde till den nuvarande situationen, före, under och efter den 28 juni.
5. Möjligare tidigareläggning av valen i samråd med myndigheter och kandidater.
6. Överföra rollen av ÖB från presidenten till valmyndigheten fyra månader före valet.
7. Tillsättandet av en kommission av hedervärda medbergare som övervakar fullföljandet av denna överenskommelse.

Förhandlingarna pågår fortfarande varför det framkommer tvetydiga uppgifter, och ibland motstridiga. Det är ännu oklart om Zelaya accepterat sanningskommissionen eller ej.

Zelaya och Micheletti pratar förbi varandra hos Arias

Orsaken till att ingen av parterna ger med sig en tum då de förhandlar om Honduras öde med Oscar Arias som förhandlare, är att de utgår från olika synsätt på det som hänt. För Zelaya är det en politisk fråga, att hans politik att hjälpa de fattiga inte var omtyckt bland de rika, och att han därför blev avsatt i en militärkupp. Detta var den bild som inledningsvis kablades ut över världen, med hjälp inte minst av Cháves TV-kanal teleSUR.

För Micheletti, honduras parlament, domstolsväsende, militär, samhällsapprat, och majoriteten av befolkningen är det dock en juridisk fråga. Zelaya bröt mot ett strikt förbud i grundlagen och förlorade därför presidentämbetet på laglig väg. Som komplikation tillkommer att han tog hjälp av främmande makt i detta brott, och därför också är anklagad för landsförräderi. Att denna främmande makt också brutit mot Honduras suveränitet bidrog till att avsättandet blev tvunget att göras på ett sätt som liknade en militärkupp. Chávez och Zelaya har spelat ett spel i vilket Honduras blev tvunget att göra stora ekonomiska uppoffringar för att inte förlora. Men ingen ångrar sig; alla jag talat med är övertygade om att man gjorde det enda rätta.

Frågan är bara om Zelaya kommer att acceptera den amnesti som erbjudits honom och återvända till sitt hemland, eller om han föredrar att leva som landsflyktig vänsterhjälte resten av sitt liv. Det är svårt att se något annat realistiskt alternativ för honom.

Goda Nyheter om Honduras

Såg just den nyutnämnde presidenten, Micheletti, säga på Univision att han är beredd att tidigarelägga presidentvalen, vilka normalt skulle hållits i slutet av november. Detta är ett mycket bra utspel för att nå fram till en nationell samling och försoning.

För övrigt har jag hört att affärsmän i Honduras inte låter sig påverkas av internationella påtryckningar med frysta tillgångar och stängda gränser. De lever hellre på ris och bönor under 6 månader än att acceptera Zelaya tillbaka.

Honduras

Kommentar 2012-07-15: Det har nu gått tre år och ärendet är sedan länge en del av historien. Texten nedan var det allra första jag skrev om frågan, innan jag ännu hade alla pusselbitar på plats. De frågor som jag ställde nedan besvarades i senare blogginlägg. En sak nämnde jag inte nedan, nämligen att jag själv fått reda på redan flera dagar i förväg att något skulle göras för att avlägsna Zelaya, men jag fick inte reda på vad, eftersom det var hemligt. Tidpunkten var då riksåklagaren utfärdade begäran om en arresteringsorder för presidenten till högsta domstolen. Flera år senare frågade jag sagesmannen vad denne hade grundat sin utsaga på, och fick till svar att det var just den arresteringsordern. Att den var hemlig berodde på den omfattande infiltrationen av utländska väpnade agenter i landet har jag senare förstått. Det var också därför Zelaya fördes utomlands, det var det säkraste sättet att försvara landets demokrati och oberoende. Orsaken till att ingen speciell institution hade i uppgift att avsätta presidenten var för att förhindra att den utnyttjades för att genomföra en statskupp; istället var det underförstått i honduransk juridik att alla institutioner hade det uppdraget gemensamt. Allting har fått sin förklaring, och varje förklaring är rimlig och trovärdig. Case closed.

Publicerat 2009-07-02 22:00 – Det var alltså regimskifte i Honduras i söndags morse, 2009-06-28. Ett samlat världssamfund röstade i tisdags i FNs generalförsamling att fördöma denna “militärkupp”, och att presidenten skulle återinsättas. Men var det förhastat?

Om vi bortser från politik och vad folk tycker (det kan ju vara svårt att veta, även om tiotusentals redan demonstrerat MOT att han återinsätts) och håller oss till kalla juridiska fakta så framtonar följande skeende:

 • 2009-03-23 utfärdade president Zelaya ett dekret om en rådgivande folkomröstning den 28 juni. Frågan som ställdes var om det skulle hållas en folkomröstning i samband med valen i slutet av november, med frågan om en grundlagsförsamling skulle tillsättas för att skriva en ny grundlag.
 • 2009-05-27 beslöt en domstol (bekräftat av Högsta Domstolen 2009-06-25) att den utlysta folkomröstningen var olaglig och skulle inställas.
 • I flera därpå följande beslut förklarade Högsta Domstolen att folkomröstningen förblev olaglig även om den genomfördes på andra sätt och av andra aktörer, samt att alla som aktivt deltog i den bröt mot grundlagen.

  Trots detta framhärdade president Zelaya och fick hjälp av Venezuela med logistiken. När militären vägrade hjälpa till avskedade han dess chef. HD förklarade det olagligt och krävde hans återinsättande. Presidenten vägrade. Folkomröstningensplanerna fortsatte med hjälp av ideella organisationer fram tills natten mellan lördagen och söndagen.

  Det råder alltså ingen tvekan om att Manuel Zelaya har förverkat förtroendet som president, och det råder heller ingen tvekan om att Honduras folk inte kommer att acceptera att han åter tillträder den posten. Att kräva att han återinsätts är inte realistiskt eller demokratiskt acceptabelt.

  Vad som däremot är diskutabelt är sättet på vilket han skiljdes från presidentämbetet. Låt oss titta på det:

 • 2009-06-26, alltså i fredags, beslöt Högsta Domstolen i ett hemligt domslut att utfärda en order om Zelayas infångande och förvisande i landsflykt.*
 • 2009-06-28 infångades presidenten i sitt hus och flögs “iförd pyjamas”** till Costa Rica där han lämpades av, varefter parlamentet svor in dess talman som ny president.
 • 2009-06-30 beslöt Högsta Domstolen att upphäva sekretessen av ovannämnda beslut av 2009-06-26.
 • Detta är alltså deras försvar för varför detta inte är en militärkupp utan ett byte av president i enlighet med grundlagen. Låt oss se om detta håller för granskning.

  Har de hänvisat till operativa paragrafer i sitt beslut? Nej. Det är alltså upp till läsaren att försöka gissa sig till om det har stöd i lagen.

  Finns det något i grundlagen som säger att HD kan avsätta presidenten? Nej, inte vad jag kan se, i alla fall inte direkt. Det närmaste är att om presidenten försöker sitta kvar längre än en period, eller ens föreslår att ändra det förbudet i grundlagen, så upphör han omedelbart att vara president. Det framgår inte vem som skall avgöra frågan, men alternativen är väl Parlamentet och Högsta Domstolen. Har någon utrett frågan? Inte vad jag kan se. Finns det prima facie bevis? Inte vad jag har funnit. Har de hänvisat till den paragrafen? Nej, som jag sa, de har inte redogjort för domskälen i de dokument jag sett hittills.

  Varför var beslutet hemligt? Det har de inte förklarat. Det väcker naturligtvis misstanken att beslutet är fattat i efterhand, eftersom det inte finns någon rimlig anledning att hålla det hemligt, och ännu mindre att hålla förhandling om någon bakom dennes rygg.

  Varför förpassades han i landsflykt? Det står naturligtvis totalt i strid med mänskliga rättigheter. De hävdar att han fick välja mellan att arresteras och åtalas, eller gå i landsflykt, men där står ord mot ord.

  Varför gjordes detta med militär och i gryningen, istället för i dagsljus framför TV-kamerorna? Den enda förklaring jag kan finna för detta är “födsel och ohejdad vana”. De agerade precis som en klassisk militärkupp, tog presidenten i gryningen och satte honom på ett plan till ett neutralt land. Vid det här laget har de fått öronen fulla redan. Någon borde skriva om handboken i “hur man avlägsnar en president”. Och de ansvariga borde gå ut framför TV-kamerorna och erkänna att de betett sig som idioter.

  Det finns dock en förklaring till. Grundlagen ger ingen möjlighet att avsätta presidenten. De stod inför en maktfullkomlig president som struntade i grundlagen, och grundlagen gav dem ingen vägledning i hur de skulle agera, så de dammade av den gamla handboken…

  Så var hamnar vi? Jo, Zelaya kan naturligtvis inte återinsättas, däremot bör han åtalas för misstänkta brott. Dessutom bör det undersökas om andra delar av staten bröt mot lagen då han avlägsnades. Slutligen bör man tillsätta en kommission för att se över grundlagen så att denna situation inte kan uppstå igen.

  Det ironiska är att det var just för att Zelaya ville se över grundlagen som han kastades ut.

  Artiklar om ämnet: DN, SvD

  Rättelser: Det har senare framkommit att…
  * ordern var att arrestera presidenten, inte landsförvisa honom, men i januari 2010 friade HD militären för det.
  ** han var inte iförd pyjamas utan normala kläder och med resväskor i händerna; han bytte till pyjamas innan han framträdde på TV tillsammans med Costa Ricas president Oscar Arias.

  Arrest Order for President Zelaya

  This is the classified arrest order from the Corte Supremo de Justicia for president Manuel Zelaya, Honduras, issued on June 26th, 2009, to the head of the military. The order was executed on June 28th.

   

  This order was published on this blog as the first site, and the blog was created for the purpose, but when later moving the domain this particular post was lost. It is therefore uploaded again now.