Tag Archives: Arias

After Oscar Arias, new strategy required for Honduras

After Honduras president Manuel Zelaya was deposed on June 28th, and replaced by Roberto Micheletti, the Costarican president and Nobel Peace laureate Oscar Arias was entrusted with the task of facilitating talks between the two Honduran sides in search for a head of state that the world would recognize. After two months the tico president has not achieved the goal. Honduras remains diplomatically isolated and under increasing sanctions.

The problem seems obvious: Arias has been determined to achieve a preconceived outcome. He has acted as an arbitrator – and a judgmental one at that – rather than as an unbiased mediator. His stated goal has been the reinstatement of Manuel Zelaya as president, and he totally ignores the fact that the democratic institutions of Honduras, including the supreme court, affirms that it would be unconstitutional.

In other words, Oscar Arias ignores the legal reality in search for an entirely political solution.

A Solution

Logically, there is only one way to defuse the situation and that is to go the legal path; to seek what is right, and not what is politically expedient. The question is only how to do it, given that there is no court that can determine if it was a coup or not.

Or is there?

There may actually be a court case before the Honduran courts that can, coincidentally, settle the question. The attorney general of the country is investigating, I’ve been told, the expelling of citizen Manuel Zelaya from the country by the military on June 28. It was a patently unconstitutional act, and the chief lawyer of the military has stated that the military took the decision since they did not have adequate facilities in which to imprison the deposed president.

This court case will hopefully enable all Hondurans to find out what actually happened, and what considerations were made.

Personally I have much more faith in that this court case will bring peace back to Honduras, than any talks involving Manuel Zelaya. Ultimately what matters is what the people of Honduras thinks, not what the world thinks. If there is a legal consensus forming in the country about what happened, tensions will defuse.

How could anyone possibly be against this? Except those who do not want peace, democracy, and the rule of law, of course.

Aunque tu, Oscar Arias?

I flera år har Venezuelas president Hugo Chávez drivit frågan om att skriva om grundlagen. Den 28 juni i år blev Honduras president avsatt för att han ville genomföra en grundlagsvidrig omröstning som syftade till att på sikt skriva om grundlagen. I juli sa Nicaraguas president och förre diktator Daniel Ortega att även han ville skriva om sitt lands grundlag. Och nu är alltså Costa Ricas president Oscar Arias inne på samma linje, enligt Tiempo.

Arias är Nobels fredspristagare som blev utsedd till att leda samtalen mellan Honduras avsatte president, och representater för staten Honduras. Man kan fråga sig hur ojävig han kan vara när han själv har precis samma ambitioner som den ena parten?

OAS ordförande saboterar medlingssamtal

Uppdatering 20:12 ET – Insulza gav med sig, och parterna möttes på halva vägen vilket betyder att han kommer med som observatör enbart. Ett nytt datum för besöket kommer att bestämmas någon av de närmaste två dagarna. Detta meddelade Honduras utrikesministerium idag i en ny pressrelease.

Ursprunglig text 16:56 ET – I en press release meddelar president Micheletti idag att den delegation som skulle ha besökt Honduras på tisdag måste ändra planerna. Orsaken är att OAS ordförande José Miguel Insulza insisterar på att deltaga, och han är inte välkommen.

Det var Honduras nye president Micheletti som tog initiativet till besöket. Bakgrunden är att inga utländska diplomater ännu har inhämtat information från Honduras demokratiska institutioner om vad som hände den 28 juni, då Zelaya ersattes av Micheletti som president. Det internationella samfundet uppdrog åt OAS (Organisationen för Amerikanska Stater) att göra detta, och dess ordförande Miguel Insulza for till Tegucigalpa.

Vid besöket nobbade han emellertid att sammanträffa med de som skulle kunna ha informerat honom. Han förklarade att han inte var där för att få information, utan bara för att personligen överlämna ett ultimatum: Om inte Zelaya återinsattes inom 72 timmar skulle Honduras suspenderas från OAS.

Honduras begärde då själva utträde ur OAS, eftersom de ansåg organisationen komprometterad. OAS accepterade inte utträdet eftersom de inte erkände presidenten. Insulzas rapport låg till grund för att suspendera Honduras istället.

Oscar Arias diskvalificerade senare Insulzas rapport, varför Honduras har goda grunder för att anklaga denne för jäv, brist på objektivitet och bristande professionalism, som de gör i pressreleasen.

Efter att samtalen i Costa Rica under Oscar Arias hade kört fast, föreslog Honduras att Arias skulle sända en delegation av utrikesministrar till landet för att ta till sig den information som Insulza vägrade höra på. Det föreföll stå klart härom dagen att deltagarna skulle vara från Argentina, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Jamaica, Kanada och Mexico.

Insulza insisterar dock på att själv komma med, vilket nu alltså fått Honduras att meddela att delegationen inte är välkommen så länge han är med. Om han ersätts med någon annan från OAS, så kan ett nytt datum planeras.

Eftersom besöket är ett starkt önskemål från Honduras sida, kan Insulzas beteende inte tolkas som något annat än ett medvetet försök att sabotera landets strävan att reparera sina avbrutna diplomatiska relationer. Att detta undergräver freden i Latinamerika tycks inte bekymra Insulza, vilken kan ha en god chans att bli återvald nästa år med stöd av Hugo Chávez och hans koalition av länder med tvivelaktig demokrati.

EU, och dess ordförandeland Sverige, verkar inte bekymrade över dessa auktoritära tendenser, utan fortsätter uppenbarligen att lita helt och fullt på OAS och Insulza. Bildt är lika klok som Bush, vilken också vägrade lyssna på dem han hade bestämt sig för var “onda”. -Då riskerar man ju aldrig att komma på sig själv men att ha fel!

Sent omsider har DN rapporterat om den första och andra pressreleasen. Även SvD rapporterar om detta.

OAS’s secretary sabotages diplomacy

Update 20:05 ET – Insulza just folded. They met half way, meaning that he will come along but only as an observer. A new date for the visit will be set in the next two days, according to a new press release from the Honduran foreign department, dated 2009-08-09.

Original text 18:16 ET – In a press release today, the government of Micheletti announces that the delegation that was to visit Honduras on Tuesday must change their plans. The reason is that the secretary of OAS, José Miguel Insulza, insists on participating and he is not welcome.

The initiative to the visit came from the new government themselves. The background is that no foreign diplomats have been briefed, still, by the democratic institutions of Honduras about the events of June 28, when Micheletti replaced Zelaya as president. The international community delegated to OAS (the Organization of American States) to do this, and their secretary, Insulza, went to Tegucigalpa.

However, during the visit he refused to meet with people who had come to inform him. He declared that he was not there on a fact-finding mission, but to leave an ultimatum: If Zelaya was not restored as president within 72 hours Honduras would be suspended from OAS.

After his departure Honduras itself left OAS, since they considered the organization compromised. OAS did not accept the resignation since they did not accept its government. Insulza’s report was the basis for suspending Honduras instead.

Oscar Arias later disqualified Insulza’s report, why Honduras has good grounds for accusing him for lack of objectivity, impartiality, and professionalism, as they do in the press release.

After the talks in Costa Rica under Oscar Arias stalled, Honduras suggested that Arias should send a delegation of foreign ministers to the country, so they could receive the briefing that Insulza had refused. It seemed clear the other day that the participants would come from Argentina, Canada, Costa Rica, the Dominican Republic, Jamaica and Mexico.

Insulza is, however, insisting that he himself also should participate, which now has led Honduras to announce that the delegation is not welcome as long as he is part of it. If he is replaced by someone else from the OAS, a new date can be planned.

Since the visit is a strong desire on the part of Honduras, the behavior of Insulza cannot be interpreted as anything else than a deliberate attempt at sabotaging the country’s desire to mend its broken diplomatic relations. The fact that this undermines the peace in Latin America seems to be of no concern to Insulza, who may have a good chance at getting re-elected next year with the support of Hugo Chávez and his coalition of countries with doubtful democracy.

The European Union, and its presidency country Sweden, does not seem concerned over these authoritarian tendencies, but appears to continue to have complete faith in OAS and Insulza. According to a source at the Swedish foreign department this policy is set by Spain, a country that allegedly has a large and sensitive oil-related contract with Venezuela.

Motförslag från Honduras interimspresident: Sanningskommission

Nuestro País i Costa Rica och Chávez TV-kanal Telesur i Venezuela rapporterar att Honduras interimsregering, vilken de kallar “kuppmakarna”, har presenterat ett motförslag till medlaren Oscar Arias i Costa Rica idag.

Dessa är de sju punkterna, vilka knyter an till de 7 i Oscar Arias förslag, fast punkt 4 motsvarar punkt 3 i mitt blygsamma förslag:
1. El retorno del peticionario señor José Manuel Zelaya Rosales con las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho al debido proceso ante los órganos jurisdiccionales competentes del Poder Judicial.
2. El afianzamiento del orden democrático y el respeto a la separación de poderes, para lo cual se conformaría un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por miembros de los partidos políticos y sectores sociales, conforme a requisitos de capacidad, mérito, idoneidad y ética que defienda la soberanía nacional y combate al narcotráfico.
3. La garantía de la vigencia efectiva del estado de Derecho y el rechazo de la corrupción y de la impunidad, asegurando igualmente el respeto a la profesionalidad de la Policía Nacional, cuya rotación deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial. Consecuentes con lo anterior deben preservarse la integridad de los fondos públicos y devolverse aquellos que hubieren sido sustraídos y utilizados ilegalmente. Con ese mismo propósito debe respetarse el presupuesto nacional aprobado por el congreso nacional recientemente.
4. La Constitución de una comisión de la verdad que para el pueblo hondureño y la comunidad internacional identifique todos los actos hechos evidentes y notorios que condujeron a la actual situación, en el periodo previo al 28 de junio esa fecha y con posterioridad a la misma.
5. La posibilidad de adelantar las elecciones nacionales ya convocadas, de acuerdo con lo que dispongan el Tribunal Supremo Electoral y en consulta con los candidatos presidenciales.
6. a puesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral cuatro meses antes de las elecciones para efectos de garantizar la transparencia, libertad y normalidad del proceso electoral que es asunto prioritario de seguridad nacional conforme a la Constitución de la república de Honduras y la ley electoral y de las organizaciones políticas.
7. La integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables que vigile el cumplimiento de estos acuerdos e informe periódicamente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”

Punkterna innebär i sammandrag:
1. Zelaya återvänder och får garantier att han kan försvara sig inför domstol.
2. En samlingregering bildas.
3. Garanti för rättsstaten och fördömande av korruption och ansvarsfrihet, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen, samt respekt för polisen och ett strikt iakttagande av polisens rotation enligt lagen. Vidare måste allmänna medel som använts olagligt återställas, och statens budget måste respekteras..
4. En sanningskommission tillsätts för att det honduranska folket och det internationella samfundet kan få klarhet i de uppenbara och notoriska ageranden som ledde till den nuvarande situationen, före, under och efter den 28 juni.
5. Möjligare tidigareläggning av valen i samråd med myndigheter och kandidater.
6. Överföra rollen av ÖB från presidenten till valmyndigheten fyra månader före valet.
7. Tillsättandet av en kommission av hedervärda medbergare som övervakar fullföljandet av denna överenskommelse.

Förhandlingarna pågår fortfarande varför det framkommer tvetydiga uppgifter, och ibland motstridiga. Det är ännu oklart om Zelaya accepterat sanningskommissionen eller ej.

Zelaya och Micheletti pratar förbi varandra hos Arias

Orsaken till att ingen av parterna ger med sig en tum då de förhandlar om Honduras öde med Oscar Arias som förhandlare, är att de utgår från olika synsätt på det som hänt. För Zelaya är det en politisk fråga, att hans politik att hjälpa de fattiga inte var omtyckt bland de rika, och att han därför blev avsatt i en militärkupp. Detta var den bild som inledningsvis kablades ut över världen, med hjälp inte minst av Cháves TV-kanal teleSUR.

För Micheletti, honduras parlament, domstolsväsende, militär, samhällsapprat, och majoriteten av befolkningen är det dock en juridisk fråga. Zelaya bröt mot ett strikt förbud i grundlagen och förlorade därför presidentämbetet på laglig väg. Som komplikation tillkommer att han tog hjälp av främmande makt i detta brott, och därför också är anklagad för landsförräderi. Att denna främmande makt också brutit mot Honduras suveränitet bidrog till att avsättandet blev tvunget att göras på ett sätt som liknade en militärkupp. Chávez och Zelaya har spelat ett spel i vilket Honduras blev tvunget att göra stora ekonomiska uppoffringar för att inte förlora. Men ingen ångrar sig; alla jag talat med är övertygade om att man gjorde det enda rätta.

Frågan är bara om Zelaya kommer att acceptera den amnesti som erbjudits honom och återvända till sitt hemland, eller om han föredrar att leva som landsflyktig vänsterhjälte resten av sitt liv. Det är svårt att se något annat realistiskt alternativ för honom.