Tag Archives: överenskommelse

Guaymuras-överenskommelsen i sin helhet

För några minuter sedan kom den formella texten till Guaymuras-överenskommelsen mig tillhanda. Det finns också en sammanfattning (bägge på spanska förstås). Jag skall sammanfatta det viktigaste här:

 1. Samlingsregering. Tillträder senast den 5 november, med representanter för olika segment av det politiska och civila samhället.
 2. Konstituerande grundlagsförsamling. Ingenting får göras åt det hållet, vare sig direkt eller indirekt, explicit eller implicit, i gärning eller ord.
 3. Valet. Alla skall samarbeta för att hålla ett fredligt val med högt valdeltagande.
 4. Militär och polis. Militären skall stå till valmyndighetens förfogande månaden före valet enligt grundlagen.
 5. Verkställande makten. Detta avtal skall tillställas nationalkongressen senast 30 oktober (idag), och de ombeds fatta det avgörande beslutet om att återinsätta Zelaya, efter att ha inhämtat synpunkter från de övriga instanser de anser lämpligt, till exempel högsta domstolen.
 6. Verifieringskommission och sanningskommission. En verifieringskommission skall tillsättas senast den 2 november med uppgift att avgöra tvistemål om tolkningen av detta avtal, och tillse dess efterlevnad. En sanningskommission skall tillsättas det första halvåret 2010 för att utreda händelseförloppet som ledde till den konstitutionella krisen, och lämna rekommendationer om åtgärder för att undvika ett upprepande.
 7. Utrikesrelationer. Parterna ber respektfullt omvärlden att omedelbart häva alla sanktioner och liknande som har vidtagits mot Honduras.
 8. Tvister. Tolkningstvister tillställes verifieringskommissionen.
 9. Tidsplan. 30 okt undertecknande, överlämnande till kongressen. Den 2 nov tillsätts verifieringskommissionen. Senast 5 nov tillträder samlingsregeringen. Den 27 januari 2010 överlämnas makten till vinnaren av valet den 29 november. Första halvåret 2010 tillsätts sanningskommissionen.
 10. Slutdeklaration.
 11. Tack.
 12. Ikraftträdande. Mellan parterna träder avtalet i kraft vid sitt undertecknande. Formellt träder det i kraft vid en officiell akt den 2 november.

Undertecknat av representanter för den avsatte presidenten Zelaya, och interimspresidenten Micheletti.

Media: DN, SvD.

Status 2010-01-10: 1. En samlingsregering bildades men Zelaya bojkottade den. 2. Den så kallade resistencian fortsätter att verka för en konstituerande grundlagsförsamling och revolution. 3. Zelaya och “resistencian” motarbetade det ordinarie valet 2009. 4. Militär och polis ställdes under valnämndens befäl. 5. Kongressen tog upp frågan och beslutade ratificera sitt tidigare beslut. 6. En verifieringskommission tillsattes, medan tillsättandet av sanningskommissionen är aktuellt först efter presidentskiftet den 27 januari 2010. 7. Zelaya har inte fullgjort sitt åtagande och omvärlden har, med få undantag, heller inte respekterat överenskommelsen. 8. Zelaya har ensidigt förklarat avtalet brutet utan att tillställa verifieringskommissionen tolkningstvisten. 9. Hittills har tidsplanen hållts av regeringssidan. Det kan vara värt att notera att det framgår att överlämnandet av presidentposten skall ske den 27 januari, varför USAs krav i förra veckan att Micheletti avgår i förtid strider inte bara mot Honduras grundlag utan också mot denna överenskommelse som de själva pressade igenom.